Rekrutacja odbywa się systemem elektronicznym. Wniosek o przyjęcie do szkoły wprowadza się przez Internet. Można to zrobić indywidualnie, w szkole podstawowej lub w szkole pierwszego wyboru. 

KANDYDACI DO 5- LETNIEGO TECHNIKUM DOSTARCZAJĄ:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, aktualny adres zamieszkania)
 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach, udziału w wolontariacie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie

KANDYDACI DO 3-LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  DOSTARCZAJĄ:

 • Wniosek o przyjęcie do  BSI podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, aktualny adres zamieszkania)
 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursach, udziału w wolontariacie

DODATKOWO:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie łącznie z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę w danym zawodzie.
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (podpisana z zakładem pracy).
 • Orzeczenie lekarskie z Medycyny Pracy.