Nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych dla absolwentów BS I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz.

Kandydaci składają do Dyrektora szkoły:
1.    wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (formularz do pobrania na stronie szkoły)
2.    świadectwo ukończenia BS I Stopnia lub ZSZ w zawodzie kucharz

Dokumenty, o których mowa należy składać w plastikowej koszulce w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec z dopiskiem „Rekrutacja BS II”. Można też przesłać formularz zgłoszeniowy w formie pliku na adres zseg@zseg.zywiec.pl a oryginały dokumentów dostarczyć do sekretariatu.

 


Załączniki: